Procediment administratiu per dur a terme una ICT. 
A la web de la Generalitat podem trobar els procediments administratiu que hem de seguir per tramitar una ICT. Tot i així, tractarem d’aclarir els dubtes que poden sorgir alhora de seguir el procediment.

Presentació del projecte tècnic.

(Article 9 del Reial Decret 346/2011)

En primer lloc haurem de presentar mitjançant el procediment electrònic, el projecte tècnic de la ‘ICT. Recomanem haver certificat prèviament el projecte tècnic mitjançant la Plataforma d’Actuació Professional, d’aquesta forma Telecos.cat acredita:

  • La identitat de l’autor del treball.
  • La correcció formal, el compliment de les disposicions legals i l’aparent viabilitat del projecte.
  • La titulació de l’autor del treball.

 

Consulta als operadors

Durant la construcció de l’edifici i abans de que s’hagin iniciat la construcció dels elements de l’ICT, el projectista de l’ICT haurà de posar-se en contacte amb els operadors de telecomunicacions perquè els informin dels serveis que hi ha implantats a la zona.

Amb la resposta dels operadors i si fos el cas, el projectista haurà de modificar el projecte tècnic perquè quedi redactat amb els serveis que finalment seran implantats a l’edificació.

 

Acta de replanteig

(Article 10.1 del Reial Decret 346/2011)

Es presentarà al Registre electrònic del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç o a la Generalitat de Catalunya en un termini no superior a 15 dies naturals després de la seva redacció i signatura.

En el moment de l’inici de les obres, el promotor encarregarà al Director d’Obra de la ICT, si existeix, en cas contrari a l’Enginyer de Telecomunicació, la redacció de l’acta de replanteig del projecte tècnic de ICT, que serà firmada entre aquest i el titular de la propietat o el seu representant legal, on figuri una declaració expressa de validesa del projecte original o, si les circumstancies haguessin variat i fos necessari l’actualització d’aquest.

En cas de necessitar algun Enginyer de Telecomunicació per aquesta escomesa podeu visitar el nostre directori públic de professionals.

 

Variacions en el projecte inicial

(Article 6.2 de l'Ordre ITC/1644/2011)

En quins casos haurem de presentar el projecte modificat?

Com determina l’Article 6.2 de l'Ordre ITC/1644/2011 haurem de presentar un annex al projecte, o de projecte tècnic modificat (en cas que els canvis siguin substancials) en els següents casos:

Quan una edificació en construcció experimenti canvis que requereixen un projecte arquitectònic de execució modificat/reformat, el promotor haurà de sol·licitar al director d’obra o d’un projectista d’ICT, la redacció i firma de la modificació corresponent del projecte tècnic de l’ICT.

Igualment, serà necessari realitzar un projecte tècnic modificat de l’ICT quan, sense que s’hagi variat el projecte d’execució arquitectònic de l’edificació, es produeixi algun dels següents canvis:

  • Es contemplen nous serveis de telecomunicació, no reflectits en el projecte tècnic, en l’ICT projectada.
  • L’augment o la disminució, en la ICT projectada, de més del 12 per 100 en el número de punts d’accés a usuaris.
  • En el cas de les infraestructures destinades a suportar els serveis de radiodifusió sonora i televisió procedents d’emissions tant terrenals com de satèl·lit, quan la incorporació de nous canals radioelèctrics de televisió a la infraestructura, suposi una ocupació superior al 3 per 100 de l’ample de banda a qualsevol dels cables de la xarxa de distribució.
  • Quan es modifiqui el número de recintes d’instal·lacions de telecomunicació en l’ICT projectada.

Quan els canvis en el projecte modificat d’execució arquitectònica es refereixen només a la distribució interior de les vivendes o locals de l’edificació, sense que varií el nombre de les mateixes, o quan s’introdueixin canvis d’ordre tècnic diferents als contemplats en els paràgraf anteriors a aquest punt, els canvis en el projecte tècnic de la ICT s’incorporaran com annexes al mateix.

 

Finalització d’obra

(Article 6.4 de l'Ordre ITC/1644/2011)

Un cop finalitzats els treballs d’execució del projecte tècnic, l’empresa instal·ladora de telecomunicació que ha executat la ICT entregarà al titular de la propietat del edifici o conjunció d’edificacions o al seu representant el butlletí d’instal·lació, com garantia de què aquesta s’ajusta al projecte tècnic.

També serà responsabilitat de l’empresa instal·ladora, complimentar i firmar el protocol de proves i verificació de la ICT realitzat per comprovar la correcta execució de la instal·lació.

 

Finalització d’obra II

En el cas de tractar-se d’un edifici amb més de 20 habitatges, o amb elements actius a la xarxa de distribució, o edificacions d’ús no residencial o disposen d’instal·lacions de Llar Digital. S’haurà de presentar el butlletí d’instal·lació, el protocol de proves i verificació de la ICT i a més a més el certificat d’execució d’instal·lació d’ICT.

 

Finalització parcial de les obres.

(Article 6.7 de l'Ordre ITC/1644/2011)

La propietat o el seu representant, presentarà telemàticament en el registre electrònic del Ministeri d’indústria, turisme i comerç el butlletí d’instal·lació, el protocol de proves, en cas de que hi hagi el certificat d’execució i el certificat de final d’obra.

Aquests documents segellats i retornats per la Prefectura Provincial d’Inspeccions de Telecomunicació o la Generalitat de Catalunya passaran a formar part del Llibre de l’Edifici.

 

Obtenció de llicències i permisos de primera ocupació

(Article 6.8 de l'Ordre ITC/1644/2011)

Per obtenir les llicencies i permisos de primera ocupació, haurem de presentar davant l’Ajuntament pertinent, el certificat de final d’obra, el butlletí d’instal·lació i el protocol de proves degudament segellats per la Prefectura Provincial d’Inspecció de Telecomunicació corresponent o la Generalitat de Catalunya.

 

Enllaços

Infraestructures comunes de telecomunicacions (ICT)

Informació relativa a les infraestructures comunes de telecomunicacions a l'interior dels edificis i a l'activitat d'instal·lació i manteniment d'equips i sistemes de telecomunicacions (Registre d'Instal·ladors) i accés als tràmits.

Presentació telemàtica

Models i enllaços

Directori públic professionals

Presentació de documentació d'Infraestructures Comunes de Telecomunicacions (Sede Electrónica del Ministerio)

 


Més blog
         
Directe a
Repositori: estudis i informes

Plataforma de Control Professional

Borsa de treball

AQPE: Certificació de Professionals de l´Enginyeria

Multimèdia


 
Agenda
03 oct. 2023 -
#SantGabriel2023: Les telecomunicacions i les tecnologies digitals en el sector de la mobilitat

04 oct. 2023 - II Mostra d'Emprenedoria Universitària

04 oct. 2023 - BxCat Alimentació: la tecnologia Blockchain en el sector agroalimentari

04 oct. 2023 - Acte Commemoratiu del 5è Aniversari de la Comissió de Dones i d’Igualtat de l’Associació Intercol·legial

04 oct. 2023 - Sessió informativa "IT & Business Agility"

directori professionals enginyers

  recurs    recurs    recurs    recurs
Assessorament
 
Assegurança professional
 
Borsa de treball
  Assegurances de salut
Qüestions professionals, jurídiques, mercantils, laborals, fiscals i més.
 
Assegurances per cobrir la teva actuació professional com enginyer de telecomunicació
 
Oportunitats laborals per enginyers de telecomunicació.
 
Condicions preferents
 
 
 
 
 
0.1.0.90