Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació

Actualitza les teves dades


secretaria@telecos.cat- 935513322 -   


         
Directe a
Repositori: estudis i informes

Plataforma de Control Professional

Borsa de treball

AQPE: Certificació de Professionals de l´Enginyeria

Multimèdia


banner som telecos
 
Agenda
25 ag. 2020 - Gamesmatch 2020 - Virtual Networking Event

15 set. 2020 - Finding insights with data: bringing the power of AI and machine learning to IoT (webinar series)

16 set. 2020 - Sessió Informativa del màster en Advanced Programming for AAA Video Games i del màster en Animation & Digital Arts for AAA Video Games

28 set. 2020 - Webinar: Temps d'incertesa. Com accedir a dades i informació que sigui creïble i útil?

30 set. 2020 - Jornada de difusió tecnològica. Cap a un nou model d’indústria: 4.0 i sostenible

directori professionals enginyers
 
 
Categoria Títol Document Observacions
 ICT
 Desenvolupament Reglament ICT Reial decret 141/2012 Reial decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.
ICT
Desenvolupament Reglament ICT
Ordre ITC/1644/2011 Ordre ITC/1644/2011, de 10 de juny, per la que es desenvolupa el Reglament regulador de les infraestructures comuns de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior de les edificacions, aprovat pel Real Decret 346/2011, d' 11 de març.
ICT
Reglament ICT Reial decret 346/2011 Reial decret 346/2011, d’11 de març, pel qual s’aprova el Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior de les edificacions.
ICT Regim Jurídic ICT 
Reial decret 1/1998
Reial decret-llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes en els edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació.
Espectre
Desenvolupament Reglament LGT, ús del domini públic radioelèctric
Reial decret 863/2008
REIAL DECRET 863/2008, de 23 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions, pel que fa a l’ús del domini públic radioelèctric
Espectre
Protecció i control de les emissions radioelèctriques
Reial decret 1066/2001
REIAL DECRET 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament que esta-bleix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària davant d’emissions radioelèctriques.
ORDRE CTE/23/2002 per la qual s'estableixen condicions per a la presentació de determinats estudis i certificacions per operadors de serveis de radiocomunicacions. 
 General Llei de Telecomunicacions Llei 9/2014  Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones
General
Llei General de Telecomunicacions
Llei 32/2003
LLEI 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions (derogada)
General
Codi Tècnic de l'Edificació
Reial Decret 314/2006
REIAL DECRET 314/2006 pel que s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació
General
Reglament per la certificació energètica d'edificis
Reial Decret 47/2007
REIAL DECRET 47/2007, de 19 de gener, pel que s¡aprova el Procediment Bàsic per a la certificació d'eficiència energètica d'edificis de nova construcció
General Llei de simplificació de l'activitat administrativa Llei 16/2015 LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
Serveis Reglament pels serveis de comunicacions, servei universal i protecció d'usuaris
Reial decret 424/2005
REIAL DECRET 424/2005, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament sobre les condicions per a la prestació de serveis de comunicacions
electròniques, el servei universal i la protecció dels usuaris.
  Taxes per l'ús del domini públic radioelèctric
Reial decret 20/2011
REIAL DECRET 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
Radiodifusió
Ordre de requisits i obligacions pels gestors dels multiples de TDT
ITC 2212/2007
ORDRE ITC/2212/2007, de 12 de juliol, per la qual s’estableixen obligacions i requisits per als gestors de múltiples digitals de la televisió digi-tal terrestre i per la qual es crea i es regula el Registre de paràmetres d’informació dels ser-veis de televisió digital terrestre.
  Correcció d'errades ITC/2212/2007
 
 En el títol de l’annex III, on diu: «Pro-tocol de mesures radioelèctriques i geogràfiques per a emissors, reemissors i gap-fillers de televisió digital ter-restre», ha de dir: «Protocol de mesures radioelèctriques i geogràfiques per a emissors i reemissors de televisió digital terrestre»
Referència:
BOE-A-2007-15003
 
Radiodifusió
Pla tècnic estatal TDT
RD 944/2005
REIAL DECRET 944/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Pla tècnic nacional de la televisió digital terrestre
  Pla tècnic estatal TDT  RD 805/2014 REAL DECRET 805/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan
Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del dividendo digital
Activitats
Llei de prevenció i control de la contaminació i d'activitats
Llei 16/2002
Llei 20/2009
 Llei 16/2002, de prevenció i control integrat de la contaminació
Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats
Acústica
Control i protecció de la contaminació acústica
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
Decret 245/2005, de 8 de novembre pel qual es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica.
Decret 176/2009 pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos
Eficiència Energètica
 Directiva europea relativa a la eficiència energètica
Directiva 2012/27/UE
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE.

  recurs    recurs    recurs    recurs
Assessorament
 
Assegurança professional
 
Borsa de treball
  Assegurances de salut
Qüestions professionals, jurídiques, mercantils, laborals, fiscals i més.
 
Assegurances per cobrir la teva actuació professional com enginyer de telecomunicació
 
Oportunitats laborals per enginyers de telecomunicació.
 
Condicions preferents
 
 
 
 
 
0.1.0.50

Cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi anònima dels vostres hàbits de navegació dins la nostra pàgina web. Si continueu navegant, hom considera que n'accepteu el seu ús. Podeu canviar-ne la configuració o obtenir més informació polsant aquí . Accepto